Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động game, âm nhạc

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động game, âm nhạc

Ngày đăng: 30/05/2024 09:10 AM

  Ngày 20/05/2024, Tổng Cục Thuế có Công văn 2134/TCT-CS phản hồi về thắc mắc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoạt động game, âm nhạc.

  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động game, âm nhạc

  Theo đó, Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 1209/CTTPHCM-TTKT5 ngày 25/01/2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN đối với công ty TNHH Amanotes Việt Nam (gọi tắt là Công ty) trong lĩnh vực game âm nhạc.

  Về vấn đề này, Tổng Cục Thuế có Công văn 2134/TCT-CS phản hồi chi tiết về thuế ưu đãi TNDN như sau:

  “Dự án đầu tư mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm để được hưởng ưu đãi về thuế  TNDN thep quy định thì sản phẩm phần mềm của dự án đầu tư mới của doanh nghiệp phải đáp ứng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về sản phầm phần mềm nêu trên. Trường hợp trong quá trình xử lý phát sinh vướng mắc liên quan đến lĩnh vực sản xuất phần mềm thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ Thông tin và Truyền thông

  Danh mục phụ lục sản phẩm phần mềm:

  • Danh mục sản phẩm bao gồm phần mềm, phần cứng, điện tử được quy định tại Phụ lục số 01, số 02 kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền thông
  • Đối với tổ chức, doanh nghiệp, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp. Đối với cá nhân có MST cá nhân; có kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sả xuất phần mềm.
  • Sản phẩm phần mềm do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đáp ứng được yêu cầu ở Khoản 1 Điều này, và hoạt động đó thuộc một hoặc nhiều trường hợp trong số các trường hợp sau:
  • Hoạt động thuộc một hoặc nhiều công đoạn trong các công đoạn từ 2 đến 4 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT đối với sản phẩm phần mềm nêu tại Điểm b, Khoản 1 Điều này.
  • Hoạt động nêu tại công đoạn 1, công đoạn 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có hoạt động thỏa mãn quy định tại Điểm a, Khoản này đối với cùng một sản phẩm phần mềm.
  • Hoạt động thuộc công đoạn 6 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó có các hoạt động thuộc đầy đủ cả 5 công đoạn từ 1 đến 5 của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 5 Thông tư 16/2014/TT-BTTTT đối với cùng một sản phẩm phần mềm

  Quy định về thời gian ưu đãi miễn thuế, giảm thuế tại Điều 14 Luật Doanh Nghiệp 2008:

  - Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

  - Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

  - Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

  Như vậy, hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi miễn thuế tối đa không qua bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.