GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2024

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2024

Ngày đăng: 18/06/2024 05:29 PM

  Chính phủ  ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

  Cụ thể thời gian gia hạn như sau: 
  1.    Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

  -    Gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5/2024, tháng 6/2024 và Quý II năm 2024
  -    Gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2024
  -    Gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2024
  -    Gia hạn 2 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9/2024 và Quý III/2024

  Thời gian nộp thuế GTGT hàng tháng, quý gia hạn như sau:

  Kỳ tính thuế

  Thời hạn nộp

  Tháng 5/2024

  20/11/2024

  Tháng 6/2024

  20/12/2024

  Tháng 7/2024

  20/12/2024

  Tháng 8/2024

  20/12/2024

  Tháng 9/2024

  20/12/2024

  Quý II năm 2024

  31/12/2024

  Quý III năm 2024

  31/12/2024


  2.    Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp
  -    Gia hạn 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp Quý II kỳ tình thuế TNDN năm 2024 

  3.    Đối với thuế GTGT, TNCN hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
  -    Đối với cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP thì được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN chậm nhất ngày 30/12/2024

  4.    Đối với tiền thuê đất
  Gia hạn 2 tháng kể từ 31/10/2024 thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% tiền thuê đất phát sinh phải nộp 2024 theo Điều 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền hàng năm.

  XEM CHI TIẾT: Nghị định số 64/2024/NĐ-CP