Gói dịch vụ thuế

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Gói dịch vụ thuế

GÓI KẾ TOÁN THUẾ

Chỉ từ 700.000 VNĐ

Mua


 Kê khai thuế GTGT hàng tháng/quý

 Kê khai, quyết toán thuế TNCN, TNDN hàng năm

 Hoàn thiện báo cáo thuế

 Làm việc giải trình với cơ quan thuế


 

TAX AND ACCOUNTING PACKAGE

From 700.000 VNĐ

Mua


 Monthly/quarterly VAT declaration

 Annual PIT and CIT declaration and finalization

 Completing books, documents, vouchers

 Working on explanations with tax authorities
 

GÓI QUYẾT TOÁN THUẾ

Chỉ từ 2.000.000

Mua

 

 Tối ưu số thuế phải nộp

 Điều chỉnh sai sót

 Hoàn thiện sổ sách thuế

 Hạn chế rủi ro tài chính

 Đại diện làm việc với cơ quan thuế

 

TAX FINALIZATION PACKAGE

From 2.000.000 VNĐ

Mua

 

Linh San tax agent - a place of complete trust Optimize the amount of tax payable

Linh San tax agent - a place of complete trust Adjust errors

Linh San tax agent - a place of complete trust Complete tax books

Linh San tax agent - a place of complete trust Limit financial risks

Linh San tax agent - a place of complete trust Representative working with tax authorities
 

GÓI SOÁT XÉT THUẾ

Chỉ từ 1.000.000đ

Mua

 

 Tối ưu số thuế phải nộp

 Hoàn thiện sổ sách thuế

 Hạn chế rủi ro tài chính

 Phát hiện sai sót