Quản trị tài chính doanh nghiệp

TÀI CHÍNH CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG DOANH NGHIỆP

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp.

Xem chi tiết