Pháp luật về thuế

HỒ SƠ KHAI THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Xem chi tiết

3 TRƯỜNG HỢP KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 3 trường hợp khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Xem chi tiết

4 NGUYÊN TẮC KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 4 nguyên tắc khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Xem chi tiết

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Xem chi tiết

HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập như sau:

Xem chi tiết

NGUYÊN TẮC KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 6 nguyên tắc khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập như sau:

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì khai thuế tài nguyên được hướng dẫn như sau:

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì khai thuế tiêu thụ đặc biệt được hướng dẫn như sau:

Xem chi tiết

3 TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN THUẾ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 3 trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế như sau:

Xem chi tiết

6 ĐẶC ĐIỂM KHAI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 6 đặc điểm khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn như sau:

Xem chi tiết

3 LƯU Ý KHAI THUẾ TNDN ĐỐI DOANH NGHIỆP PHÁT SINH THƯỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 3 lưu ý khi khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau:

Xem chi tiết

4 LƯU Ý KHI KHAI THUẾ TNDN CHO DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÁT SINH THƯỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì 4 lưu ý khi khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau:

Xem chi tiết

5 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHAI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản Lý Thuế thì doanh nghiệp khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có 5 trường hợp như sau:

Xem chi tiết

8 PHỤ LỤC KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà sẽ được đính kèm theo phụ lục nào cho hợp lý, khi nộp tờ khai thuế TNDN. Sau đây là 8 phụ lục kèm theo tờ khai thuế TNDN:

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Xem chi tiết

2 TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI THUẾ TNDN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC có nêu rõ 2 trường hợp kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh như sau:

Xem chi tiết

6 TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP KHI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNDN CHO CƠ QUAN THUẾ

Căn cứ theo quy định lại Luật quản lý thuế số 38, 6 trách nhiệm của doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế như sau:

Xem chi tiết