Hành chính và pháp lý

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động vừa được xem là chứng cứ chứng minh, vừa đóng vai trò là quy phạm để giải quyết các tranh chấp. Hợp đồng lao động cũng là công cụ ràng buộc giữa NLĐ và NSDLĐ duy trì quan hệ lao động đúng thời gian quy định trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên trong một số trường hợp, các bên có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đó trong Bộ Luật Lao Động 2019 có quy định thêm một số điều khoản cho phép NSDLĐ được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể:

Xem chi tiết

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MTV

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công tyVốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Đối với Công ty TNHH một thành viên, việc tăng Vốn điều lệ có thể được thực hiện thông qua việc chủ sở hữu đầu tư thêm vốn hoặc huy động thêm vốn đầu tư của người khác.

Và việc huy động thêm vốn như vậy thì Công ty TNHH phải thực hiện những thủ tục gì để phù hợp với quy định của pháp luật ?

Xem chi tiết